Om KIT

KIT (Karakteristika i transportmodeller) er et faglig samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, Miljødirektoratet og KS (kommunesektorens organisasjon).

Samarbeid og koordinert FoU-innsats skal bidra til at transportmodellene gir mer presis tallfesting av hvordan endring i arealbruk og transportsystem påvirker omfang av biltrafikk med tilhørende utslipp i byområder.

Gjennom KIT utvikles et arealdataverktøy (ADV) der samarbeid mellom statlige organer og kommunesektoren blant annet skal resultere i langt bedre håndtering av arealbruk i de regionale transportmodellene (RTM), les mer her. ADV er basert på resultater fra tidligere FoU-prosjekter tilknyttet KIT, og en rekke møter/verksteder der fagfolk har bidratt.

Samarbeidsavtale KIT – sist oppdatert mai 2017