INMAP

Integrert metodikk for arealbruksprognoser til bruk i RTM

Storbyområder – Kvantifisering av gjeldende arealplaner og befolkningsomfordeling for transporteffekter knyttet til planlagt arealutvikling

Rambøll har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjort og kvantifisert kommuneplaner for følgende regioner: Nord Jæren, Bergen og Trondheim, som grunnlag for beregning av transporteffekter knyttet til arealstrategier/planlagt arealutvikling. Prosjektet er basert på utvikling av en integrert metodikk for arealbruksprognoser til bruk i transportmodeller, utarbeidet for departementet.

Verktøyet vil kunne brukes i byutredninger og andre analyser av byområder hvor det er aktuelt å bruke regional transportmodell (RTM). Beregningsarkene vil kunne anvendes til å lage referansebane for framtidig arealbruk i et valgt prognoseår, basert på gjeldende arealplaner. Metodikken kan videre brukes til å vurdere ulike arealbruksscenarier – for eksempel i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel eller regionale areal- og transportplaner. Verktøyet kan også benyttes av kommuner som ikke er tilrettelagt i arbeidet som er utført av Rambøll. Det må imidlertid finnes en operativ transportmodell for den regionen der kommunen inngår. Det er ikke knyttet lisensbegrensninger til verktøyet.

Nærmere informasjon kan fås hos: Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Telefon 22 24 59 68, E-post tore.leite(hos)kmd.dep.no 

Sist oppdatert: 07.12.2017