ADV

Mens vi lenge har kunnet regne på hvordan transporttilbud påvirker transportomfang, har vi i mindre grad kunnet beregne hvordan arealbruk påvirker etterspørselen etter transport. Et nytt verktøy med arbeidstittel Arealdataverktøyet (ADV) gjør det mulig. ADV skal brukes sammen med de regionale transportmodellene (RTM), og er resultat av samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Vegdirektoratet, KS, Jernbanedirektoratet og Miljødirektoratet.

Med ADV kan vi anslå hvordan ny eller endret lokalisering av boliger, arbeidsplasser, butikker, offentlige bygg og andre steder folk besøker kan gi endringer i transportomfang og reisemiddelvalg. Tilsvarende kan vi anslå hvordan valg av transportløsninger påvirker hvilke områder utbyggere finner mest attraktive. Beregningene tar hensyn til pris for parkering og hvor lett det vil være å finne plass. Arealbruken sees dessuten i nær sammenheng med muligheten for å gå, sykle eller reise kollektivt.

Det er kommunesektoren, i kraft av sin rolle som planmyndighet, som har best kunnskap om fremtidig arealbruk, og som kan styre arealutviklingen gjennom juridisk bindende arealplaner etter plan- og bygningsloven (PBL). Kommunene kan også regulere parkering etter PBL og parkeringsforskriften. Ved hjelp av ADV kan denne kunnskapen benyttes i de regionale transportmodellene. Vi får prognoser for trafikkomfang (tall for kjøretøykilometer) ved forskjellige alternativer for arealbruk og transportsystem. Ved å kombinere kjøretøykilometerne med utslippsfaktorer fra Miljødirektoratet, får vi prognoser for utslipp til luft, blant annet klimagasser og støv (PM), ved disse alternativene.

I ADV legges det først inn data for dagens situasjon, deretter fremtidig situasjon uten nye tiltak (referansebane) og til slutt tiltaksbaner med ulike kombinasjoner av nye areal- og transporttiltak. Forventet vekst fordeles på grunnkretser der arealplaner tillater aktuelle typer utbygging, og slik at kretsene med størst tilgjengelighet via transportsystemet får en relativt større andel av veksten. Utviklingspotensialet regnes om til antall bosatte, ansatte og besøk til ulike typer virksomheter/steder. Som grunnlag benyttes blant annet arealformål, arealstørrelser og planbestemmelser om tetthet, utbyggingsrekkefølge mm. ADV leverer bosatt- og arbeidsplassdata på et format tilrettelagt for bruk i RTM.

Med ADV vil lokale, regionale og nasjonale myndigheter få bedre beslutningsgrunnlag, blant annet i arbeidet med byvekstavtaler, byplanlegging og Nasjonal transportplan. Styringsgruppen for Nasjonal transportplan vedtok i 2018 at det skal legges til rette for at arealbruk i større grad innarbeides i transportmodellene. Det skal etableres en egen faggruppe for videre bruk og utvikling av arealdataverktøy i tilknytning til Vegdirektoratets arbeid med transportanalyser og samfunnsøkonomi.

I 2015-19 er det gjennomført en rekke FoU-oppdrag som danner det areal- og transportfaglige grunnlaget for ADV, så langt vi kommer i denne omgang, se også sidene med rapporter og fagmøter. Faggrunnlaget  inkluderer forløperen til ADV, INMAP, som var mest konsentrert om boligdata. KIT-deltakerne samarbeider nå om å få på plass den tekniske løsningen der kommunesektoren bl.a. legger inn grunnlagsdata og kan hente ut resultater fra RTM. Det arbeides samtidig med løsninger for hvordan det praktiske samarbeidet mellom lokale, regionale og statlige myndigheter om bruk av verktøyet skal foregå på lokalt/regionalt og nasjonalt plan. Med støtte fra KMD deltar Grenland, Kristiansand, Trondheim og Tromsø i detaljutforming og utprøving av ADV i 2020. Deretter legges det til rette for at flere byområder kan ta verktøyet i bruk.

Det tas sikte på å gjennomføre arbeidet med opprinnelig framdrift gjennom koronapandemien, men fysiske møter er i første omgang erstattet med nettaktiviteter fram til sommeren 2020.  


Interne sider knyttet til utvikling av løsningen (krever innlogging):