Om KIT-samarbeidet

KIT (Karakteristika i transportmodeller) er et faglig samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, Miljødirektoratet og KS (kommunesektorens organisasjon).

Samarbeid og koordinert FoU-innsats skal bidra til at transportmodellene gir mer presis tallfesting av hvordan endring i arealbruk og transportsystem påvirker omfang av biltrafikk med tilhørende utslipp i byområder.

På denne nettsiden har vi samlet resultater fra FoU-prosjekter, program/innlegg fra møter/verksteder og annet fagstoff.

Samarbeidsavtale KIT – mai 2017